Flipkart.com

Wednesday, January 25, 2012

The Dark Knight Rises : Rise

Crowd: Deh-shay, deh-shay bah-sah-rah, bah-sah-rah!

Bruce Wayne: What does that mean?

Alfred: “Rise”.